top of page
About

เกี่ยวกับเรา

•ในปี......2550...... บริษัทธวัช ฟู๊ดส์ จำกัดได้ก่อตั้งขึ้นจากจุดประสงค์ เพื่อจะดำเนินการในการเป็นบริษัท แพ๊คสินค้าเส้นสำเร็จรูป เช่น เส้นข้าว- ก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ เส้นราเมง และอื่นๆ โดยสามารถเป็นผู้ผลิตทั้งเพื่อส่งออกและขายในประเทศให้กับลูกค้าที่มีความต้องการให้ทำการผลิตให้ (OEM: Original Equipment Manufacturer) ได้อีกด้วย
 

•โดยจากอดีตจนถึงในปัจจุบัน บริษัทได้นำเครื่องจักรที่ใช้ในการแพ๊คสินค้าที่ทันสมัยและมีความเป็นออโตเมติค เต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสินค้าเส้นที่บรรจุในชาม(Bowl) ถ้วย(Cup)  ซองแบบตั้ง(Standing up pouch) และพิลโล่ แพ็ค(Pillow pack)เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามระบบการผลิตและคุณภาพสากล (ISO: International Organization Standardization) อีกทั้งยังมีการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลเช่น GHPs, HACCP, FSSC22000 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ในความปลอดภัยต่อผู้บริโภคของสินค้าจากกระบวนการผลิตของบริษัทธวัช ฟู๊ดส์ จำกัด ตามนโยบายคุณภาพ และพันธะสัญญาที่ให้ไว้กับผู้บริโภค

bsi fssc.png
bottom of page