top of page
matchine2_edited_edited.png
metal detector1.png

เครื่องมือ เครื่องจักรการผลิต

matchine1.png

             สินค้าของเราผลิตด้วยเครื่องจักรและเครื่องมือที่ทันสมัยและเป็นระบบการบรรจุที่เป็นระบบอัตโนมัติ ทั้งบรรจุซอง ถ้วย ชาม กล่องรวมทั้งถุงอลูมินัม

กระบวนการผลิตทั้งหมดถูกต้องตามระบบคุณภาพที่ทันสมัย สะอาดปลอดภัย

และทุกกระบวนการผลิตมีการควบคุมคุณภาพ รวมไปถึงระบบการตรวจสอบที่เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล

cup sealing1.png
bottom of page