top of page

KOTOK BRAND

1 ซอง ราคา 35 บาท

ชุด 3 ซองราคา 100 บาท

ชุด 10 ซอง ราคา 299 บาท (ส่งฟรี)

1 กล่อง (30 ซอง) ราคา 825 บาท (ส่งฟรี)

2-4 กล่อง ราคากล่องละ 817.50 บาท (ส่งฟรี)

5-8 กล่อง ราคากล่องละ  810 บาท (ส่งฟรี)

 9 กล่องขึ้นไป ราคากล่องละ 802.50 บาท (ส่งฟรี)

 

** ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **

bottom of page